Organisatie

Vereniging Achmea heeft drie zogenaamde ‘colleges’: het Bestuur, de Ledenraad en de Vergadering van Stemgerechtigde Leden.

Ledenraad

De Ledenraad is een belangrijk orgaan van de Vereniging. Deze verbindt de klantleden met het Bestuur van de Vereniging en met het bedrijf Achmea. De leden van de Ledenraad weten wat er leeft bij hun achterban en in de maatschappij. Ze zijn betrokken en deskundig en dragen vanuit hun achterban thema’s aan die van belang zijn voor de klantleden.

De Ledenraad is een gevarieerd gezelschap van maximaal 100 leden, waarvan ultimo 2020 84 plaatsen waren ingevuld. De Ledenraad weerspiegelt zoveel mogelijk het klantenbestand van het bedrijf Achmea. Een groot deel (maximaal 40 leden) van de Ledenraad zijn personen die ook lid zijn van een Achmea Klant-of Verzekerdenraad. De Ledenraad vergadert drie keer per jaar. Het Bestuur van de Vereniging en de Raad van Bestuur van Achmea zijn daarbij aanwezig.

Ledenraadsleden van Vereniging Achmea

Bestuur

Het Bestuur gaat over de governance, het ledenbeleid, de actieplannen en het budget van de Vereniging. Leden van het Bestuur worden door de Ledenraad benoemd, op bindende voordracht van het Bestuur. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Bestuursleden van Vereniging Achmea

Vergadering van stemgerechtigde leden

Het derde statutaire college is de Vergadering van Stemgerechtigde Leden. Deze wordt ten minste één keer per jaar belegd. In deze vergadering besluiten stemgerechtigde leden over de (her)benoeming van de leden van de Ledenraad. Daarnaast geven de leden van de Raad van Bestuur tijdens deze vergadering een toelichting op de jaarcijfers van het bedrijf Achmea.

Statuten Vereniging Achmea

Ereleden
De heer E.M.H. Hirsch Ballin
De heer G.J. Swalef
De heer P.F.M. Overmars

Directeur Bestuursbureau/Secretaris
Ingrid van Zandvoort