'Ledenraad weerspiegelt klantenbestand van Achmea'

Organisatie

Vereniging Achmea heeft drie zogenaamde ‘colleges’: het Bestuur, de Ledenraad en de Vergadering van Stemgerechtigde Leden.

Ledenraad

De Ledenraad is als Algemene Ledenvergadering het belangrijkste orgaan binnen de Vereniging. Zij verbindt de klantleden met het Bestuur van Vereniging Achmea en met het bedrijf Achmea. De leden van de Ledenraad weten wat er leeft en speelt bij hun achterban en in de maatschappij. Ze zijn betrokken en deskundig en dragen vanuit hun achterban thema’s aan die van belang zijn voor de klantleden. Een belangrijke rol betreft verder het goedkeuren van jaarrekeningen van zowel het bedrijf Achmea (indirect) als van Vereniging Achmea (direct). Bij strategische kwesties zoals fusies of overnames door het bedrijf Achmea heeft de Ledenraad het laatste woord. De Ledenraad moet ook instemmen met een wijziging van de statuten van Achmea.

De Ledenraad is een rijk gevarieerd gezelschap van maximaal 100 leden, waarvan er op dit moment circa 75 zijn ingevuld. Zij weerspiegelt zoveel mogelijk het klantenbestand van het bedrijf Achmea. De Ledenraad vergadert 3 tot 4 keer per jaar.

De opbouw van de 100 zetels van de Ledenraad is op dit moment als volgt:

  • 25 particuliere klanten
  • 25 zakelijke klanten
  • 10 kandidaten op voordracht van het Bestuur
  • 40 afgevaardigden van Klant- en Verzekerdenraden van Achmea-merken

Verschil Klant- en Verzekerdenraden en Ledenraad

Binnen het bedrijf Achmea hebben de merken verschillende Klant- en Verzekerdenraden. In deze overlegorganen hebben individuele klanten van de merken van het bedrijf Achmea een stem. De Ledenraad van Vereniging Achmea behartigt de collectieve belangen van de klantleden. De Klant- en Verzekerdenraden kunnen afgevaardigden voordragen voor de Ledenraad.

Bestuur

Het bestuur behandelt zaken die het beleid van de Vereniging Achmea betreffen. De leden van het Bestuur worden door de Ledenraad benoemd. Alleen natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn. Voor een aantal besluiten heeft het Bestuur goedkeuring nodig van de Ledenraad. Het dagelijks bestuur, het Presidium, bestaat uit een voorzitter en tenminste één vicevoorzitter.

Vergadering van Stemgerechtigde Leden

Ten minste één keer per jaar belegt Vereniging Achmea een Vergadering van Stemgerechtigde Leden. In deze vergadering besluiten de stemgerechtigde leden over de (her)benoeming van de leden van de Ledenraad. Daarnaast geven de leden van de Raad van Bestuur tijdens deze vergadering een toelichting op de strategie en de jaarcijfers van het bedrijf Achmea. In 2019 vindt de Vergadering van Stemgerechtigde Leden plaats op 5 april.