Q & A

Wat is Vereniging Achmea?

Verenging Achmea is de vereniging van alle klanten van Achmea. Vereniging Achmea is de grootste aandeelhouder (65%) van het bedrijf Achmea en draagt zorg voor de continuïteit van het bedrijf door erop toe te zien dat Achmea financieel gezond blijft.

De Vereniging behartigt de collectieve belangen van de klanten van Achmea. Daarom zijn alle miljoenen klanten van het bedrijf Achmea tegelijk ook klantlid van Vereniging Achmea.

Wat zijn de doelstellingen van Vereniging Achmea?

Vereniging Achmea heeft twee statutaire doelen: het borgen van de continuïteit van het bedrijf Achmea en het behartigen van de collectieve belangen van onze klantleden.

Wie zijn de klantleden van Vereniging Achmea?

Alle klanten van de Achmea-merken in Nederland, zoals Interpolis, Centraal Beheer, Zilveren Kruis, FBTO, De Friesland Zorgverzekeraar en Avéro Achmea, zijn tegelijk ook klantlid van Vereniging Achmea. Iedereen die klant is bij een van de Achmea-merken is automatisch klantlid van Verenging Achmea.

Wie zijn de andere aandeelhouders van Achmea?

Vereniging Achmea bezit ruim 65% van de gewone aandelen in Achmea. Rabobank is de andere grootaandeelhouder en bezit momenteel ruim 29% van de gewone aandelen in Achmea. De rest van de aandelen van het bedrijf Achmea is in handen van gelijkgestemde Europese financiële instellingen, vaak met een coöperatieve achtergrond. Achmea’s aandelen zijn niet beursgenoteerd.

Hoe kun je lid worden van Vereniging Achmea?

Alle klanten van Achmea-merken in Nederland zijn automatisch lid van Vereniging Achmea. Automatisch wil zeggen dat de merken van Achmea dit niet expliciet vragen of melden. Alle individuele klanten, vanaf 18 jaar, maar ook bedrijven en organisaties, zijn automatisch klantlid. Vereniging Achmea behartigt de collectieve belangen van al deze klantleden.

Wat is een stemgerechtigd lid?

Een stemgerechtigd lid is een klantlid dat heeft aangegeven ook in statutaire zin lid van Vereniging Achmea te willen worden. Voorwaarden voor stemgerechtigd lidmaatschap zijn: minimaal vijf jaar klantlid zijn en ten minste drie zelfstandige diensten of producten van Achmea afnemen, die uit ten minste twee productsegmenten komen (Schade, Zorg, Pensioen & Leven of Bank).

Ten minste één keer per jaar belegt de Vereniging een Vergadering van Stemgerechtigde Leden. In deze vergadering besluiten de stemgerechtigde leden over de (her)benoeming van de leden van de Ledenraad. Daarnaast geven de leden van de Raad van Bestuur tijdens deze vergadering een toelichting op de strategie en de jaarcijfers van het bedrijf Achmea.

Wat is het verschil tussen een klantlid en een stemgerechtigd lid?

Stemgerechtigde leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die klantlid zijn en die (na aanmelding en toets op de voorwaarden) als stemgerechtigd lid zijn geaccepteerd.

Wat is het verschil tussen Vereniging Achmea en Achmea?

Achmea is de financiële dienstverlener met merken zoals Zilveren Kruis, Centraal Beheer, Interpolis, FBTO en Avéro Achmea. Via deze merken verzekert Achmea ongeveer 10 miljoen Nederlanders voor zorg, schade en inkomen. Vereniging Achmea behartigt de collectieve belangen van al deze klanten.

Wat is het verschil tussen de Ledenraad en een Klant- c.q. Verzekerdenraad van de merken van Achmea?

Binnen het bedrijf Achmea hebben de merken verschillende Klant- en Verzekerdenraden. In deze overlegorganen hebben individuele klanten van de merken van het bedrijf Achmea een stem.

De Ledenraad van Vereniging Achmea behartigt de collectieve belangen van de klantleden. De Klant- en Verzekerdenraden kunnen afgevaardigden voordragen voor de Ledenraad.

Hoe gaat Vereniging Achmea met persoonlijke gegevens om?

Vereniging Achmea beheert geen ledenadministratie en heeft geen inzage in de persoonlijke gegevens van de klantleden. Voor de benodigde persoonlijke gegevens van stemgerechtigde leden is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Hoe word ik lid van de Ledenraad?

Het Bestuur van Vereniging Achmea heeft een Benoemingsadviescommissie ingesteld. Deze commissie heeft als taak het opstellen en voorbereiden van selectie- en benoemingsprocedures voor de Ledenraad.

Hoe word ik lid van het Bestuur?

Het Bestuur van Vereniging Achmea heeft een Benoemingsadviescommissie ingesteld. Deze commissie heeft als taak het opstellen en voorbereiden van selectie- en benoemingsprocedures voor het Bestuur.

Kan ik als medewerker (en klant) van Achmea stemgerechtigd lid worden?

Klantleden die ook werknemer van Achmea zijn of minder dan 5 jaar geleden werknemer van Achmea zijn geweest, zijn uitgesloten van het stemgerechtigd lidmaatschap. De invloed van medewerkers op het bedrijf Achmea verloopt via de medezeggenschapsstructuur binnen Achmea.